ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล
  รายละเอียด : ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

มีตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๓) และมีความประสงค์จะ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง โดยประสงค์รับโอน (ย้าย) จำนวน ๓ อัตรา มีรายละเอียดดั้งนี้
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 115 คน