ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แจ้งประชาสมพันธ์ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย ในการเลือกตั้ง
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ แจ้งประชาสมพันธ์ให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ยื่นบัญชีรายรับ และรายจ่าย ในการเลือกตั้ง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำแผนการรับยืนบัญชีรายรับ และรายจ่าย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 โดยให้นำหลักฐานค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งมาขึ้นในวันเวลาดังกล่าวต่อไป
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน