ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 ส.ค. 2563
462 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหลอด LED จำนวน 2 โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
63
20 ส.ค. 2563
463 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 ส.ค. 2563
464 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ภาคทฤษฏี) จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ส.ค. 2563
465 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศรับจ้างไม่ประจำทาง จำนวนที่นั่งไม่น้อยกว่า 10 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โครงการศึกษาดูงานศุนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบของคณะกรรมการการบริหารศูนย์เด็กเล็กท่าเรือ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
19 ส.ค. 2563
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
62
19 ส.ค. 2563
467 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
19 ส.ค. 2563
468 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ในการฝึกอบรม จำนวน 100 ชุด โครงการคนดีสู่สังคม คนดีศรีท่าเรือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
19 ส.ค. 2563
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 ส.ค. 2563
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ำในเขตตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91| |92| |93| |94| |95| |96| |97| |98| |99| |100| |101| |102| |103| |104| |105| |106| |107| |108| |109| |110| |111| |112| |113| |114| |115| |116| |117| |118| |119| |120| |121| |122| |123| |124| |125| |126| |127| |128| |129| |130| |131| |132| |133| |134| |135| |136| |137| |138| |139| |140| |141| |142| |143| |144| |145| |146| |147| |148| |149| |150| |151| |152| |153| |154| |155| |156| |157| |158| |159| |160| |161| |162| |163| |164| |165| |166| |167| |168